Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Egzamin gimnazjalny

Informacje dla Rodziców i Uczniów klasy  III G

na temat egzaminu gimnazjalnego w r. szk. 2018/19

 

  W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu gimnazjalnego przedstawiamy najważniejsze informacje i procedury dotyczące przebiegu egzaminu. Więcej informacji można przeczytać na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w zakładce: Egzamin gimnazjalny > Harmonogram, komunikaty, i informacje. (www.cke.edu.pl  www.oke.waw.pl)

      Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. 

     Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Składa się z trzech części :  humanistycznej,  matematyczno-przyrodniczej i języka nowożytnego.

Harmonogram – Termin główny:

10 kwietnia 2019 r. (środa) – część humanistyczna – obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu:

 1. historii i wiedzy o społeczeństwie–egzamin rozpocznie się o 9.00  i będzie trwał  60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać  przedłużony nie więcej niż o 20 minut)
 2. języka polskiego –  egzamin rozpocznie się o 11.00 i będzie trwał  90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut)

11 kwietnia 2019r. (czwartek) – część matematyczno-przyrodnicza – obejmuje wiadomości z zakresu:

 1. przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) – egzamin rozpocznie się o 9.00  i będzie trwał 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut)
 2. matematyki - egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut)

12 kwietnia 2019 r. (piątek) – język obcy nowożytny:

 1. na poziomie podstawowym - egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut ( dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut)
 2. na poziomie rozszerzonym -  egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut).

Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowie naszej szkoły, którzy wybiorą j. angielski – zdają go na poziomie podstawowym i rozszerzonym, ci którzy wybiorą j. niemiecki mają obowiązek zdać go na poziomie podstawowym, chyba że zadeklarują inaczej.

 

Do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu. Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań.

      W dniach egzaminu uczniowie są zobowiązani przyjść do szkoły  w stroju galowym najpóźniej o godz. 8.40. Przed wejściem do wyznaczonej sali losują numer stolika. Losowanie odbywa się każdego dnia.

   Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie legitymację szkolną oraz przybory do pisania-długopis lub pióro z czarnym atramentem, a dodatkowo na matematykę-linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać zdający wykonuje długopisem. Nie używa się ołówka. ( Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2018 roku ). 

Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz kalkulatorów.

 Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

   Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.

   Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek:

 • zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego;
 • sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi. Ewentualne braki należy natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego;
 • zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z dysleksją)

   Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy.  

W czasie trwania egzaminu uczeń pracuje samodzielnie, nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

 1. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w uzasadnionej sytuacji może opuścić salę, po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego, zamknięty arkusz egzaminacyjny zostawia na swoim stoliku), taką konieczność sygnalizuje podniesieniem ręki
 2. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
 3. nie wypowiada uwag ani komentarzy,
 4. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

   W przypadku naruszenia powyższych zasad przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę, unieważnia mu odpowiednią część egzaminu i nakazuje mu opuszczenie sali egzaminacyjnej.

 Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. Uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Nie dotyczy to uczniów uprawnionych do zaznaczania odpowiedzi tylko w zeszycie zadań i nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę.

Po upływie czasu przeznaczonego na pracę przewodniczący informuje o zakończeniu egzaminu i wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z dysleksją).

Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym terminem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

   Wynik egzaminu przedstawiony jest w skali procentowej i centylowej. Wynik egzaminu w skali procentowej ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, natomiast wynik egzaminu na skali centylowej ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna, na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów  komisji okręgowych.

     Uczniowie poznają wyniki 14 czerwca 2019 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu za pośrednictwem szkoły.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń.

 

   Uczeń, który:

 1. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub  danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w terminie głównym ALBO
 2. przerwał dany zakres czy też poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub któremu

     przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu w terminie

     głównym,

przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym:

3 czerwca (poniedziałek)- część humanistyczna,

4 czerwca (wtorek) – część matematyczno-przyrodnicza,

5 czerwca (środa) – język obcy nowożytny.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu . Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia do 13 czerwca 2019r.

 

WAŻNE TERMINY:

 • Do 28 września 2018r. – złożenie deklaracji wskazującej j. obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu (zał. 3a)
 • Do 15 października 2018r.- przedłożenie dyr. szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psych.-ped. o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 • Do 20 listopada 2018r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów  dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (zał. 4b)
 • D0 10 stycznia 2019r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie j. obcego nowożytnego (zał. 3a).

 

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©