Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Egzamin Ósmoklasisty

 

Lub pobierz

TUTAJ


Informacje dla Rodziców i Uczniów klasy  VIII (2 II st.) na temat egzaminu ósmoklasisty

w r. szk. 2018/19

 

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu ósmoklasisty przedstawiamy najważniejsze informacje i procedury dotyczące przebiegu egzaminu. Więcej informacji można przeczytać na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w zakładce: Egzamin ósmoklasisty > Harmonogram, komunikaty, i informacje. (www.cke.edu.pl  www.oke.waw.pl)

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. 

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty odbędzie się:

W terminie głównym:

15 kwietnia 2019 r. (pon.) - język polski – egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 120 min    (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać          przedłużony nie więcej niż o 60 min)

16 kwietnia 2019 r. (wt.) – matematyka - egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 100 min     (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać          przedłużony nie więcej niż o 50 min)

17 kwietnia 2019 r. (śr.) – język angielski - egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 90 min     (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać          przedłużony nie więcej niż o 45 min)

W terminie dodatkowym:

3 – 4 - 5 czerwca 2019 r. – godz. 11.00

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • w terminie głównym nie przystąpił do egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych ALBO
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych)

Termin ogłoszenia wyników to 14 czerwca 2019 r., a wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym nastąpi 21 czerwca 2019 r.

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu:

 1. Na egzamin uczniowie przychodzą ubrani w stroje galowe.
 2. Każdego dnia zdający powinni przyjść co najmniej 20 min przed egzaminem.
 3. Przed wejściem do sali losują numer stolika, przy którym będą pracowali.
 4. Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.
 • - pióro lub długopis z czarnym atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych)
 • - linijkę na egzamin z matematyki
 1. Uczniowie mogą również wnieść małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 2. Nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz kalkulatorów.
 3. Zdający powinni mieć przy sobie legitymację szkolną.
 4. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać Sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pierwszej pomocy.
 5. W przypadku konieczności wyjścia z Sali zdający zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia, uczeń zostawia na stoliku zamknięty arkusz egzaminacyjny , a czas jego nieobecności odnotowuje się w protokole.
 6. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
 7. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek:
 •  zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego;
 •  sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi. Ewentualne braki należy natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego;
 • zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z dysleksją)
 1.    Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy. W czasie trwania egzaminu uczeń pracuje samodzielnie, nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
 • nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w uzasadnionej sytuacji może opuścić salę),
 • w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
 • nie wypowiada uwag ani komentarzy,
 • nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 1. W przypadku naruszenia powyższych zasad przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę, unieważnia mu odpowiednią część egzaminu i nakazuje mu opuszczenie sali egzaminacyjnej.
 2. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. Uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 3. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Nie dotyczy to uczniów uprawnionych do zaznaczania odpowiedzi tylko w zeszycie zadań i nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę.
 4. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę przewodniczący informuje o zakończeniu egzaminu i wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z dysleksją).
 5. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym terminem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 6. Po zakończeniu egzaminu zespół nadzorujący pakuje prace uczniów do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności przedstawiciela zdających.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń.

 

Ważne terminy:

 • Do 28 września 2018 r. – złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu,
 • Do 15 października 2018 r. – dostarczenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • Do 23 listopada 2018 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

 

 

 

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©