Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Informacje dla Rodziców i Uczniów klasy  III L na temat egzaminu maturalnego

w r. szk. 2018/19

 

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu maturalnego przedstawiamy najważniejsze informacje i procedury dotyczące przebiegu egzaminu. Więcej informacji można przeczytać na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w zakładce: Egzamin maturalny > Harmonogram, komunikaty i informacje (www.cke.edu.pl  www.oke.waw.pl)

 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie    programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
 2. Absolwent przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:
 • w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny wybrany spośród języków: niemieckiego rosyjskiego, włoskiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego
 • w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
 • w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Wyboru dokonuje  spośród następujących przedmiotów:

język polski, matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) język łaciński i kultura antyczna.

 1. Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów, na poziomie rozszerzonym.

Jeśli wybierze j. polski – zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej.

Jeśli wybierze j. obcy - może go zdawać tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej.

 1. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń, ani od przedmiotów, których uczył się w tej szkole.

UWAGA!

Należy jednak racjonalnie i odpowiedzialnie dokonać wyboru przedmiotów, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym.

 

 1. Do 1 października 2018 r. - uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa do dyrektora szkoły pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu (zał. 1a)
 2. Do 25 stycznia 2019 r. – uczniowie są zobowiązani do złożenia deklaracji ostatecznej dotyczącej zdawanych przedmiotów oraz do ewentualnego uzupełnienia brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

 1. Do 11 lutego 2019 r. – dyrektor szkoły zbiera od uczniów oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ( zał. 4b ).

 

 1. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO:

Termin główny:

Od 9 do 22 maja 2019 r.(oprócz  12 i 19 maja)– egzaminy ustne (dokładne terminy będą podane nie później niż do 4 marca)

6 maja (poniedziałek)    godz. 9.00 – j. polski p. podstawowy,   czas trwania 170 min 

                                            godz. 14.00 – j. polski p. rozszerzony,   czas trwania  180 min

7 maja (wtorek)              godz. 9.00 – matematyka poziom podstawowy czas trwania 170 min

8 maja  (środa)                 godz. 9.00 – j. angielski p. podstawowy,   czas trwania 120 min

                                             godz.14.00 – j. angielski p. rozszerzony,   czas trwania 150 min

9 maja (czwartek)           godz. 9.00matematyka p. rozszerzony, czas trwania 180 min

10 – 23 maja 2019 r.      (oprócz 12 i 19 maja) – pozostałe przedmioty.

 

Termin dodatkowy:

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w cz. ustnej bądź pisemnej  w terminie głównym, dyrektor OKE na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (zał. 6) może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym

Od 3 do 8 czerwca 2019 r. – egzaminy ustne

Od 3 do 19 czerwca 2019 r.– egzaminy pisemne

 

Termin poprawkowy:

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, pod warunkiem, że:

- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w cz. ustnej i cz. pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

- przystąpił do egzaminu z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i egzamin nie został mu unieważniony.

 

20 sierpnia 2019 r. (wtorek) – część pisemna godz. 9.00

20 – 21 sierpnia 2019 – część ustna

 

 1. Na każdy egzamin zdający powinien przyjść co najmniej 20 min wcześniej i mieć ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym atramentem, na matematykę – linijkę. Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać zdający wykonuje długopisem. Nie używa się ołówka.

 

 1. Przed wejściem do wyznaczonej sali zdający losuje numer stolika, przy którym będzie pracował.

 

 1. Zdający mogą wnieść na salę małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. Nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

 1. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.

 

 1. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek:
 • zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego;
 • sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi. Ewentualne braki należy natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego;
 • sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce, zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi.

 

 1. Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy. W czasie trwania egzaminu uczeń pracuje samodzielnie, nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
 1. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w uzasadnionej sytuacji może opuścić salę, po uzyskaniu    
 2. pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego, zamknięty arkusz egzaminacyjny zostawia
 3. na swoim stoliku), taką konieczność sygnalizuje podniesieniem ręki
 4. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
 5. nie wypowiada uwag ani komentarzy,
 6. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

W przypadku naruszenia powyższych zasad przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę, unieważnia mu odpowiednią część egzaminu i nakazuje mu opuszczenie sali egzaminacyjnej.

 

 1. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy, a w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym oraz języków obcych nowożytnych na każdym poziomie  - dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu.

 

 1. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu przy stoliku zdającego, w jego obecności, sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych , a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki. Przewodniczący zespołu podchodzi do jego stolika, sprawdza kompletność materiałów i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Po zakończeniu odbierania prac od wszystkich zdających pakuje się je do bezpiecznych kopert w obecności jednego ze zdających.

 

 1. Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:
 1. w części ustnej – w procentach
 2. w części pisemnej – w procentach i na skali centylowej

 

 1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egz. maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

 

 1. Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egz. maturalnego OKE przekazuje dyrektorowi szkoły 4 lipca 2019 r.

Dla absolwentów, którzy przystępowali do egz. maturalnego w terminie poprawkowym – 11 września 2019 r.

 

 1. Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu unieważniony:
  1. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przypadku:
 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta
 • wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
 • zakłócenia przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę
 • pozostałym zdającym
  1. przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egz. przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy egz. zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego
 • zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń z wiązanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik  egzaminu
 • niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egz.

 

 1. Absolwent ma prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egz. , w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE , w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. (zał. 25a)

 

 1. Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów.(zał. 25b)

 

 1. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egz. maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.(zał. 25c)

 

Wszystkie procedury dotyczące egzaminu maturalnego wraz z potrzebnymi wnioskami  zostały opisane w  „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO w „NOWEJ” formule obowiązującej w roku szk. 2018/2019” zamieszczonej na stronie internetowej CKE i OKE.

 

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©