Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

O bibliotece

Biblioteka szkolna rozpoczęła swoją działalność 1.09.1979 r. Zaczątkiem księgozbioru były książki i nuty gromadzone wcześniej w pracowniach szkolnych, dary z Biblioteki Narodowej, Biblioteki Składowej dzielnicy Wola oraz dary uczniów, nauczycieli i osób prywatnych. Organizację biblioteki powierzono nauczycielowi bibliotekarzowi Pani Zofii Młynarczyk, która pracowała w niej do 2016 roku. W tym czasie  zgromadzono znaczny  zasób książek i nut, prowadzono zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, rozwijano zainteresowania czytelnicze uczniów, poszerzono bazę lokalową biblioteki, przez wiele lat zajmowano się gromadzeniem i dystrybucją  podręczników szkolnych. W 2006 r. rozpoczęła pracę Pani Teresa Wejcht. Biblioteka szkolna to nie tylko wypożyczalnia i czytelnia, ale również fonoteka i centrum informacji. W związku z realizacją kształcenia użytkowników informacji  w 2012 r. rozpoczęto komputeryzację biblioteki. Do 2014 r. wprowadzono cały zbiór nut i książek do programu Moll 2000+(późniejsza wersja to MOL Optivum), co pozwoliło na automatyzację wypożyczeni i wielu prac bibliotecznych oraz dostęp do komputerowych baz katalogowych i internetu. W następnych latach poszerzono bazę technologiczną biblioteki o dwa dodatkowe laptopy i urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające drukowanie, kopiowanie i skanowanie.Od 1 września 2016 r. w bibliotece pracowało  trzech nauczycieli bibliotekarzy: Teresa Wejcht, Mirosława Pietrzak, Renata Cieślicka. Od 11 lutego 2019 r. w bibliotece pracują: Teresa Wejcht, Renata Cieślicka, Katarzyna Grażka.

 Główne zadania biblioteki to:

1. Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy  nauczycieli,  popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Do podstawowych jej zadań należy:  gromadzeni, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów.

3. Do szczególnych zadań biblioteki należy rozwijanie kultury czytelniczej, a więc nawyków, postaw i zainteresowań związanych  z czytelnictwem.

2. Biblioteka uczestniczy  w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli  i rodziców.

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

Wydarzenia z  lat :

Biblioteka rok szkolny 2017/18

Biblioteka rok szkolny 2018/19

Biblioteka rok szkolny 2019/20

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©