Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

WYPOŻYCZALNI

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

     1.          Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach uzgodnionych z dyrekcją szkoły.

     2.          Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

     3.          Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w czytelni biblioteki.

     4.          Nie można książek i nut wypożyczonych oddawać samowolnie innej osobie.

     5.          Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. olimpijczykom, maturzystom itp.), oraz                             przedłużyć termin ich zwrotu.

     6.          Jednorazowo można wypożyczyć kilka egzemplarzy nut do sporządzenia kopii kserograficznych. Nie dotyczy to szkół gry, gam i pasaży, z których uczeń może korzystać przez dłuższy okres czasu.

     7.          Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.

     8.          Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliotecznych.

     9.          Płyty fonoteki nie są wypożyczane poza bibliotekę indywidualnym czytelnikom.

 10.          Wypożyczone materiały biblioteczne należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone przed wypożyczeniem uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 11.          Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczone zbiory musi odkupić takie same lub inne wskazane przez bibliotekarza, odpowiadające aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej.

 12.          Wypożyczone materiały biblioteczne musza zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego, w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie.

 13.          W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne.

 14.          Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©